Ajax Loader
Geo
განყ.
კინო
თეატრი
კონცერტი

 • კავეა სითი მოლი საბურთალო • დღეს • 

19:00 eng flag
კას დარბაზი 8
19:00 | ENG | 3D
კას დარბაზი 8
19:00 eng flag
კას ScreenX 2
19:00 | ENG
კას ScreenX 2
19:05 geo flag
კას დარბაზი 6
19:05 | GEO | 3D
კას დარბაზი 6
19:15 geo flag
კას დარბაზი 9
19:15 | GEO
კას დარბაზი 9
19:30 spa flag
კას დარბაზი 4
19:30 | SPA
კას დარბაზი 4
19:30 spa flag
კას დარბაზი 4
19:30 | SPA
კას დარბაზი 4
20:00 geo flag
კას დარბაზი 10
20:00 | GEO
კას დარბაზი 10
22:00 spa flag
კას დარბაზი 4
22:00 | SPA
კას დარბაზი 4
22:00 spa flag
კას დარბაზი 4
22:00 | SPA
კას დარბაზი 4
22:15 geo flag
კას დარბაზი 10
22:15 | GEO
კას დარბაზი 10

 • კავეა სითი მოლი საბურთალო • ხვალ • 

12:00 geo flag
კას დარბაზი 10
12:00 | GEO
კას დარბაზი 10
12:00 geo flag
კას დარბაზი 8
12:00 | GEO | 3D
კას დარბაზი 8
12:15 geo flag
კას დარბაზი 4
12:15 | GEO
კას დარბაზი 4
12:45 geo flag
კას დარბაზი 7
12:45 | GEO | 3D
კას დარბაზი 7
14:00 geo flag
კას დარბაზი 9
14:00 | GEO
კას დარბაზი 9
14:30 geo flag
კას დარბაზი 10
14:30 | GEO
კას დარბაზი 10
15:00 geo flag
კას დარბაზი 7
15:00 | GEO | 3D
კას დარბაზი 7
16:45 spa flag
კას დარბაზი 9
16:45 | SPA
კას დარბაზი 9
16:45 spa flag
კას დარბაზი 9
16:45 | SPA
კას დარბაზი 9
17:15 geo flag
კას დარბაზი 7
17:15 | GEO | 3D
კას დარბაზი 7
17:15 geo flag
კას დარბაზი 10
17:15 | GEO
კას დარბაზი 10
19:30 spa flag
კას დარბაზი 4
19:30 | SPA
კას დარბაზი 4
19:30 spa flag
კას დარბაზი 4
19:30 | SPA
კას დარბაზი 4
20:00 geo flag
კას დარბაზი 10
20:00 | GEO
კას დარბაზი 10
22:00 spa flag
კას დარბაზი 4
22:00 | SPA
კას დარბაზი 4
22:00 spa flag
კას დარბაზი 4
22:00 | SPA
კას დარბაზი 4
22:15 geo flag
კას დარბაზი 10
22:15 | GEO
კას დარბაზი 10

 • კავეა სითი მოლი საბურთალო • სამ, 05 ივლ • 

12:00 geo flag
კას დარბაზი 10
12:00 | GEO
კას დარბაზი 10
12:00 geo flag
კას დარბაზი 8
12:00 | GEO | 3D
კას დარბაზი 8
12:15 geo flag
კას დარბაზი 4
12:15 | GEO
კას დარბაზი 4
12:45 geo flag
კას დარბაზი 7
12:45 | GEO | 3D
კას დარბაზი 7
14:00 geo flag
კას დარბაზი 9
14:00 | GEO
კას დარბაზი 9
14:30 geo flag
კას დარბაზი 10
14:30 | GEO
კას დარბაზი 10
15:00 geo flag
კას დარბაზი 7
15:00 | GEO | 3D
კას დარბაზი 7
17:15 geo flag
კას დარბაზი 7
17:15 | GEO | 3D
კას დარბაზი 7
17:15 geo flag
კას დარბაზი 10
17:15 | GEO
კას დარბაზი 10
19:30 spa flag
კას დარბაზი 4
19:30 | SPA
კას დარბაზი 4
19:30 spa flag
კას დარბაზი 4
19:30 | SPA
კას დარბაზი 4
20:00 geo flag
კას დარბაზი 10
20:00 | GEO
კას დარბაზი 10
22:00 spa flag
კას დარბაზი 4
22:00 | SPA
კას დარბაზი 4
22:00 spa flag
კას დარბაზი 4
22:00 | SPA
კას დარბაზი 4
22:15 geo flag
კას დარბაზი 10
22:15 | GEO
კას დარბაზი 10

 • კავეა სითი მოლი საბურთალო • სამ, 12 ივლ •